dissabte, d’abril 21, 2007

Sobre les competències dels titulats en Ciències Ambientals

M'han passat el llibre blanc (pdf) sobre el títol de grau en Ciències Ambientals, un document generat per una xarxa d'universitats espanyoles amb el suport de l'ANECA. És un estudi orientat a la convergència universitària europea (procés de Bolonya); l'estudi és força complet, i se'n podrien dir moltes coses, però m'ha cridat l'atenció una enquesta sobre les competències (capacitats, abilities, no es refereix a competències professionals regulades) que el sectors universitari i empresarial esperarien que tinguessin els titulats d'aquesta carrera.

Per començar, els qui van fer l'enquesta van sotmetre a consideració una llista de 63 competències, entre genèriques i específiques, a partir d'un projecte europeu (Tuning), competències que els enquestats havien d'avaluar com a capacitats dels titulats. Aquesta llista de competències prefigura una espècie de Superman (Superperson, of course) de les Ciències Ambientals que sembla realment difícil de formar en una carrera de primer cicle, probablement de quatre anys. Al final d'aquest apunt trobareu la llista de competències sotmeses a votació: quan sigui gran les vull totes.

Resposta del sector universitari
Van contestar 86 professionals de 10 universitats, entre ells 20 de la UAB. Les respostes depenen del perfil de titulat, però prendré el de Consultoria i avaluació d'impacte ambiental. L'escala de qualificacions per a les competències és: 1 (gens important), 2 (poc important), 3 (bastant important) i 4 (molt important). Són interessants algunes respostes. No hi ha cap competència que els enquestats considerin gens important, ni tan sols poc important. La puntuació més baixa de les 63 supera els 2 punts corresponents a poc important. El professorat universitari enquestat combrega, doncs, amb la idea d'un Superman ambiental fabricat en quatre anys.

Les capacitats més valorades són, per aquest ordre:

Valoració econòmica dels béns, serveis i recursos naturals
Capacitat de consideració multidisciplinària d'un problema ambiental
Capacitat d'anàlisi i síntesi
Capacitat d'aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
Sensibilitat cap a temes mediambientals
Treball en un equip de caràcter interdisciplinari

I les sis menys valorades són:

Coneixement d'una llengua estrangera (2,58)
Disseny i execució de plans de desenvolupament rural (2,38)
Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat (2,38)
Coneixement d'altres cultures i costums (2,32)
Coneixement d'una segona llengua estrangera (2,23)
Treball en un context internacional (2,22)

Deixant de banda el Disseny i execució de plans de desenvolupament rural, les altres cinc competències menys valorades giren totes entorn del mateix: l'obertura a altres cultures, la internacionalització dels estudis (que seria un dels objectius de l'espai europeu d'educació superior), i la internacionalització l'exercici de la professió. Són aquests els aspectes menys valorats pels enquestats, en referir-se a la carrera de Ciències Ambientals. Crida l'atenció que totes aquestes capacitats hagin quedat arraconades a la cua.

Certament, amb el predomini actual de l'anglès, l'estudi d'una segona llengua estrangera no és tan necessari, però són moltíssims els joves estudiants titulats que estudien alemany o francès, japonès o xinès, per afegir una segona o tercera llengua estrangera al seu currículum. Però que avui dia 86 professors universitaris considerin, de mitjana, que el coneixement d'una llengua estrangera per a un titulat de Ciències Ambientals, només és entre poc important i bastant important, és una mostra més de la proverbial endogàmia universitària espanyola. El mateix es pot dir de la relativament baixa consideració del treball en un ambient internacional.

Pel què fa a la resta d'habilitats cueres (reconèixer la multiculturalitat, conèixer altres costums, etc, promogudes sens dubte per la UE a la llista de competències) em sembla que trobaríem alguns professors universitaris que dirien, directament: això són "mariconades".

ANNEX: llista de competències sotmeses a enquesta en el Libro blanco del Título de grado en Ciencias Ambientales

INSTRUMENTALS
1 Capacitat d'anàlisi i síntesi
2 Capacitat d'organització i planificació
3 Comunicació oral i escrita
4 Coneixement d'una llengua estrangera
5 Coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi
6 Capacitat de gestió de la informació
7 Resolució de problemes
8 Presa de decisions

PERSONALS
9 Treball en Equip
10 Treball en un equip de caràcter interdisciplinari
11 Treball en un context internacional
12 Habilitats en les relacions interpersonals
13 Reconeixement a la diversitat i la multiculturalitat
14 Raonament crític
15 Compromís ètic

SISTÈMIQUES
16 Aprenentatge autònom
17 Adaptació a noves situacions
18 Creativitat
19 Lideratge
20 Coneixement d'altres cultures i costums
21 Iniciativa i esperit emprenedor
22 Motivació per la qualitat
23 Sensibilitat cap a temes mediambientals
24 Capacitat d'aplicar els coneixements teòrics a la pràctica
25 Ús d'internet com a mitjà de comunicació i com a font d'informació
26 Experiència prèvia
27 Capacitat per comunicar-se amb persones no expertes en la matèria
28 Capacitat d'entendre el llenguatge i les propostes d'altres especialistes
29 Ambició professional
30 Capacitat d'autoavaluació
31 Coneixement d'una segona llengua estrangera
32 Capacitat de negociació

DISCIPLINÀRIES I ACADÈMIQUES (SABER)
33 Coneixements generals bàsics
34 Capacitat de consideració multidisciplinària d'un problema ambiental
35 Consciència de les dimensions temporals i espacials dels processos ambientals.
36 Capacitat per integrar les evidències experimentals trobades als estudis de camp i/o laboratori amb els coneixements teòrics.
37 Capacitat d'interpretació qualitativa de dades
38 Capacitat d'interpretació quantitativa de dades
39 Planificació, gestió i conservació de recursos naturals
40 Valoració econòmica dels béns, serveis i recursos naturals
41 Anàlisis d'explotació dels recursos en el context del desenvolupament sostenible.
42 Sistemes de gestió mediambiental
43 Sistemes de gestió de la qualitat
44 Ús de Sistemes d'Informació Geogràfica
45 Ús de programes estadístics

PROFESSIONALS (SABER FER)
46 Disseny i aplicació d'indicadors de sostenibilitat
47 Elaboració i gestió de projectes
48 Seguiment i control de projectes ambientals
49 Elaboració i execució d'estudis d'impacte ambiental
50 Gestió del mitjà|medi natural
51 Planificació i ordenació integrada del territori
52 Restauració del mitjà|medi natural
53 Gestió integrada de salut, higiene i prevenció de riscos laborals
54 Elaboració, implantació, coordinació i avaluació de plans de gestió de residus
55 Realització d'auditorias ambientals
56 Gestió, abastament i tractament de recursos hídrics
57 Tractament de terres contaminats
58 Qualitat de l'aire i depuració d'emissions atmosfèriques
59 Tecnologies netes i energies renovables
60 Gestió i optimització energètica
61 Identificació i valoració dels costos ambientals
62 Disseny i execució de programes d'educació i comunicació ambiental
63 Disseny i execució de plans de desenvolupament rural

Traducció automàtica d'aquest text: en es fr